Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden TECS international

 

Artikel 1. Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. opdrachtgever: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden geeft aan Stichting TECS International, dan wel anderszins een overeenkomst met Stichting TECS International aangaat;
  • donateur of partner:
  • goede doel of projecthouder:
 2. opdrachtneemster: de Stichting TECS International

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte van opdrachtneemster en op iedere overeenkomst tussen opdrachtneemster en opdrachtgever, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.
 2. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij, hierna te noemen opdrachtgever, wordt bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

Alle door opdrachtneemster gedane offertes zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komst tot stand op het moment dat de door opdrachtneemster en opdrachtgever ondertekende offerte is aanvaard binnen de in de offerte gestelde termijnen. De offerte is gebaseerd op ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtneemster verstrekte informatie.

Artikel 4. Bedenktijd

De donateur heeft het recht om binnen 5 werkdagen van zijn reeds geplaatste donatie af te zien. Dit moet kenbaar gemaakt worden via email of per brief aan opdrachtneemster.

Artikel 5. Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en alle bescheiden, welke opdrachtneemster overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtneemster ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de ter beschikking gestelde gegevens niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover opdrachtgever daarom verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.
 4. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium ontstaan door het niet, het niet tijdig of het niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht

 1. Opdrachtneemster bepaalt de wijze waarop en door welke persoon dan wel personen de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Opdrachtneemster behoeft voorts geen nadere toestemming van opdrachtgever om gelden conform de projectbegroting uit te geven en is daarom vrij om aan derden opdrachten te verstrekken. Tussen opdrachtgever en opdrachtneemster bestaat geen enkele gezagsverhouding ten aanzien van de te leveren diensten.
 2. De voorbereidende werkzaamheden zullen worden verricht binnen de eigen faciliteiten van opdrachtneemster.
 3. Indien als gevolg van feiten of omstandigheden welke niet aan opdrachtneemster zijn te wijten, dan wel voor haar rekening en risico komen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd, is opdrachtneemster gerechtigd deze overeenkomst, met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder dat deze opdrachtgever enig recht geeft op schadevergoeding. Annulering van de opdracht door opdrachtgever is slechts mogelijk indien opdrachtneemster daarmee instemt en, na vergoeding van eventuele kosten en schades van opdrachtneemster.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

 1. Het (auteurs)recht op producten van de geest in de meest ruime zin van het woord, welke door opdrachtneemster zijn gecreëerd c.q. welke voortkomen uit de werkzaamheden van opdrachtneemster, berust uitsluitend bij opdrachtneemster.
 2. Het is aan de (potentiële) opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen (model)contracten, projectplannen en andere geestesproducten van opdrachtneemster, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Artikelen 7.1 en 7.2 zijn van toepassing tenzij anders overeengekomen met een specifieke overeenkomst, zoals BSS-, Partner- of Financieringsovereenkomst.

Artikel 8. Honorarium

 1. Het honorarium voor de dienstverlening van opdrachtneemster wordt bepaald door de kosten gemaakt voor marketing, communicatie, administratie en logistieke coöperatie, tot maximaal 25% van de verleende opdracht c.q. projectbegroting dan wel gerealiseerde fondsen.
 2. Indien de gerealiseerde fondsen hoger uitvallen dan de projectbegroting, worden de resterende gelden toebedeeld aan een vergelijkbaar project binnen het betreffende thema van opdracht-neemster, e.e.a ter beoordeling van het bestuur van opdrachtneemster.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtneemster spant zich in de informatie op de diverse websites zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties.
 2. Opdrachtneemster zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht.

Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt is opdrachtneemster voor de daarvoor ontstane schade niet aansprakelijk.
Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtneemster die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtneemster voor dit handelen slechts aansprakelijk voorzover de verzekering van opdrachtneemster de schade dekt, tenzij er aan de zijde van opdrachtneemster sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 10. Schade

Opdrachtneemster aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, informatie aangeboden door opdrachtgever of de bij opdracht-neemster aangesloten goede doelen op welke manier dan ook.

Artikel 11. Auteursrechtelijk materiaal

Door materiaal in te sturen ter publicatie verleent het aangesloten goede doel opdrachtneemster een onbeperkt gebruiksrecht (inclusief het recht het materiaal te publiceren in de digitale nieuwsbrief), zonder dat enige tegenprestatie verschuldigd is. Het is het aangesloten goede doel niet toegestaan auteursrechtelijk beschermd werk aan te leveren om te te publiceren of openbaar te maken via de websites van opdrachtneemster, zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar. Mocht opdrachtneemster vervolgd worden voor het plaatsen van auteursrechtelijk werk dan zal dit verhaald worden op het aangesloten goede doel dat deze informatie heeft verstrekt.. Opdrachtneemster heeft het recht om geplaatst auteursrechtelijk beschermd materiaal te verwijderen van de website en een eventuele schadevergoeding te verhalen op de verantwoordelijke partij.

Artikel 12. Gebruik donateursgegevens

Donateursgegevens (bij online donaties) mogen alleen gebruikt worden voor correspondentie met de donateur in kwestie en het e-mailadres van de donateur mag alleen gebruikt worden voor het versturen van een (digitale) nieuwsbrief indien de donateur dit expliciet heeft aangegeven. Het verstrekken van de donateursgegevens aan andere organisaties is niet toegestaan.

Artikel 13. Reclame

Opdrachtneemster is gerechtigd ten behoeve van het aangesloten goede doel advertentiecampagnes op te zetten zonder dat het aangesloten goede doel hier bezwaar tegen maakt.

Artikel 14. Garanties en condities

De garanties, voorwaarden en condities waaronder tegoeden aan het aangesloten goede doel dan wel het project worden uitgekeerd zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van opdrachtneemster waarmee het aangesloten goede doel / organisatie een contractuele relatie onderhoudt;

Artikel 15. Opzegbevoegdheid

Het niet houden van opdrachtgever aan deze algemene voorwaarden betekent dat opdrachtneemster de overeenkomst met onmiddellijke ingang mag ontbinden.

Artikel 16. Opzegtermijn

Na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen partijen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, door middel van een schriftelijke mededeling aan de contract-partner de overeenkomst beëindigen.

Artikel 18. Eenzijdig wijzigen

Opdrachtneemster behoudt zich het recht voor op elk moment deze algemene voorwaarden te wijzigen. De alsdan betreffende contractanten worden van deze wijziging schriftelijk op de hoogte gesteld en de wijziging wordt op de website gepubliceerd.

Artikel 19. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten en transacties tussen opdrachtgever en opdrachtneemster waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen bij uitsluiting dienen voor de bevoegde rechter in het arrondissement Haarlem, tenzij opdrachtneemster het geschil aan een andere rechter wenst voor te leggen.